Vaarallisten aineiden säilytys

PALAVIEN NESTEIDEN JA KAASUJEN SÄILYTYS

Asuinhuoneistossa saa säilyttää erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja, yhteensä enintään 25 litraa. Nestekaasua saa säilyttää asuinhuoneistossa 25 kiloa. Muita palavia kaasuja asuinhuoneistossa ei saa säilyttää. Palavia nesteitä, joiden leimaduspiste ylittää 55 °C, saa säilyttää asuinhuoneistossa enintään 50 litraa.

Edellä mainittujen aineiden säilyttäminen asuinhuoneistossa ei kuitenkaan ole suositeltavaa, vaikka lainsäädäntö antaakin siihen mahdollisuuden. Palavia nesteitä ja kaasuja ei saa säilyttää yhtä useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen. Tämä kielto tulisi saattaa tiedoksi asukkaille esimerkiksi irtaimistovarastojen seinälle kiinnitetyllä tiedotteella. Kaikissa maanalaisissa tiloissa nestekaasun säilyttäminen on kielletty ilmaa raskaamman tiheytensä vuoksi.

MOOTTORIAJONEUVOSUOJIEN PALOTURVALLISUUS

Avotulen käyttö autosuojassa

Suojassa saa tehdä vain moottoriajoneuvojen ns. KYLMÄÄ HUOLTOA. Korjaustöitä, joissa käytetään avotulta, avoliekkiä, hehkuvia tai kipinöiviä laitteita, ei saa suojassa tehdä. Sellaiseen suojaan, jossa on useita käyttäjiä, olisi omistajan tai haltijan hyvä asettaa avotulentekokieltokilpi selvästi näkyvään paikkaan suojatilaan.

Jätteet ja palavat nesteet

Jätteitä varten autosuojassa tulee olla itsestään sulkeutuva, kannellinen jäteastia, joka on valmistettu syttymättömästä aineesta. Suojassa saa säilyttää siellä säilytettäviin ajoneuvoihin kuuluvia tarvikkeita ja renkaita sekä kohtuullisessa määrin muita tarvikkeita, jotka eivät oleellisesti lisää suojan palokuormaa.

PALAVAT NESTEET AUTOSUOJASSA

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja palavaa kaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä polttoainesäiliössä sen tilavuuden mukainen määrä. Tämän lisäksi saa säilyttää erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja yhteensä enintään 60 litraa sekä enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C.

NESTEKAASUN SÄILYTYS AUTOSUOJASSA

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää nestekaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin liitetyssä kiinteässä nestekaasusäiliössä sen tilavuuden mukainen määrä. Tämän lisäksi saa nestekaasua säilyttää enintään 25 kg. Maanalaisissa tiloissa sekä rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa on nestekaasun säilyttäminen kielletty.

LÄHTEET: KTM. Nestekaasu asetus §36-§42. , KTM. Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista §51-§53. , Stadin talosuojelu 2000-luvulla. 2001. S.28-29